Procedura recenzowania

Recenzenci nie są członkami Redakcji ani Rady Naukowej „Ruchu Pedagogicznego”. Do każdego artykułu wyznacza się niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora tekstu. W przypadku publikacji w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż ta, z która związany jest Autor.

Autor lub Autorzy tekstów oraz recenzenci nie znają swoich tożsamości. Zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi nadesłane teksty są opiniowane anonimowo przez dwóch recenzentów zgodnie z procedurą double blind review. W przeciwnym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste, podległość zawodową lub prowadzenie bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających przedstawioną recenzję. Recenzja ma formę pisemną i może zostać udostępniona Autorowi.

Proces recenzowania dokonuje się w drodze elektronicznej. Recenzje z pominięciem danych personalnych recenzentów zostają przesłane do autora, który musi się do nich ustosunkować. Recenzent może odrzucić tekst, zakwalifikować tekst bez zastrzeżeń lub zakwalifikować warunkowo, co wiąże się z dokonaniem przez autora poprawek zasugerowanych przez recenzenta. Po procesie recenzyjnym Autor odsyła do Redakcji ostateczny tekst uwzględniający uwagi recenzentów. W przypadku uwag recenzenta, iż tekst powinien zostać poprawiony z koniecznością dokonania ponownej recenzji, Redakcja kieruje tekst do tego samego recenzenta, po dokonaniu poprawek przez Autora.
Recenzja prezentowana jest w formie pisemnej i kończy się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu tekstu do publikacji lub jego odrzuceniu. Kryteria oceny przyjęte przez Redakcję „Ruchu Pedagogicznego” uwzględniają: naukowy charakter tekstu zgodny z profilem czasopisma, usystematyzowany sposób prezentowania treści, oryginalność przedstawionych wyników, poprawność językową i profesjonalizm terminologiczny, adekwatność i reprezentatywność wykorzystanej literatury, zgodność między prezentowaną treścią i wyciągniętymi wnioskami.

Recenzenci wypełniają formularz recenzji, która na żądanie może być udostępniona Autorowi. Ostateczną decyzję dotyczącą zamieszczenia tekstu w „Ruchu Pedagogicznym” podejmuje redaktor naczelny. Dokumentację procedury recenzowania przechowuje się w siedzibie Redakcji.