Skip to content
+48 690 890 760

Procedura recenzowania

Ruch Pedagogiczny

Recenzenci nie są członkami Redakcji ani Rady Naukowej „Ruchu Pedagogicznego”. Do każdego artykułu wyznacza się niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora tekstu. W przypadku publikacji w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż ta, z która związany jest Autor.

Autor lub Autorzy tekstów oraz recenzenci nie znają swoich tożsamości. Zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi nadesłane teksty są opiniowane anonimowo przez dwóch recenzentów zgodnie z procedurą double blind review. W przeciwnym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste, podległość zawodową lub prowadzenie bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających przedstawioną recenzję. Recenzja ma formę pisemną i może zostać udostępniona Autorowi.

Proces recenzowania dokonuje się w drodze elektronicznej. Recenzje z pominięciem danych personalnych recenzentów zostają przesłane do autora, który musi się do nich ustosunkować. Recenzent może odrzucić tekst, zakwalifikować tekst bez zastrzeżeń lub zakwalifikować warunkowo, co wiąże się z dokonaniem przez autora poprawek zasugerowanych przez recenzenta. Po procesie recenzyjnym Autor odsyła do Redakcji ostateczny tekst uwzględniający uwagi recenzentów. W przypadku uwag recenzenta, iż tekst powinien zostać poprawiony z koniecznością dokonania ponownej recenzji, Redakcja kieruje tekst do tego samego recenzenta, po dokonaniu poprawek przez Autora. Recenzja prezentowana jest w formie pisemnej i kończy się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu tekstu do publikacji lub jego odrzuceniu. Kryteria oceny przyjęte przez Redakcję „Ruchu Pedagogicznego” uwzględniają: naukowy charakter tekstu zgodny z profilem czasopisma, usystematyzowany sposób prezentowania treści, oryginalność przedstawionych wyników, poprawność językową i profesjonalizm terminologiczny, adekwatność i reprezentatywność wykorzystanej literatury, zgodność między prezentowaną treścią i wyciągniętymi wnioskami.

Recenzenci wypełniają formularz recenzji, która na żądanie może być udostępniona Autorowi. Ostateczną decyzję dotyczącą zamieszczenia tekstu w „Ruchu Pedagogicznym” podejmuje redaktor naczelny. Dokumentację procedury recenzowania przechowuje się w siedzibie Redakcji.

Szablon recenzji