Pogranicze jako przestrzeń aksjologicznego (nie)współistnienia — ku wykluczaniu kulturowemu

Podziel się

Po to, żebym był rzeczywistym uczestnikiem świata kultury, potrzebna mi jest kultura drugiego człowieka. Nie mogę się ograniczać do tego, że pozwalam mu być odmiennym. Ale muszę w jakiś sposób wprowadzić jego kulturę, jego wartości i prawdę w sferę mojego własnego myślenia. Podjąć wewnętrzny dialog z tą drugą kulturą i z tym odmiennym sposobem myślenia. To nie tylko tolerowanie czegoś odmiennego, ale także zrozumienie, że bez tego innego ja nie mogę być samym sobą

Bibler, 1982, s. 187

 

Edukacyjne konteksty relacji: jednostka — kultura — wychowanie

W pedagogicznych rozważaniach podejmowanych na temat kultury istotne znaczenie ma przyjmowana koncepcja jednostki oraz określenie jej stosunku do zjawisk kulturowych. Analiza proponowanych stanowisk w refleksjach nad kulturą, zawartych w obszernej literaturze przedmiotu, pozwala stwierdzić, że sama teoria kultury nie określa w sposób samodzielny koncepcji jednostki. Formułowane w niej propozycje nie wystarczają do celów poznania wzajemnych relacji kultury i człowieka — albo są zbyt uproszczoną koncepcją kultury, albo zbyt uproszczoną koncepcją istoty ludzkiej (Gajda, 2012; Jagoszewska, 1995, s. 9; Lewowicki, 2004, s. 42-47; Nowicka, 2006; Wojnar, 2006, s. 25; Wojnar, Lipowski, 2010).

Współczesne koncepcje jednostki ludzkiej można umiejscowić w sposobie myślenia charakterystycznym dla europejskiej antropologii filozoficznej i kulturowej, podkreślającej wolność i samookreślanie się (podmiotowość) jednostki, zgodnie z którymi:

— Jednostka dysponuje wobec kultury niezależnością polegającą na wolności ustosunkowania się do niej (na zewnątrz czy w sobie) i do ewentualnego determinizmu kulturalnego. Formą tego ustosunkowania się jest samoświadomość. Ta wolność stanowi specyfikę, istotę człowieka.

— Swoiście ludzki sposób istnienia to ukierunkowanie na wartości jako ewentualne elementy kultury. Jednostka je intuicyjnie antycypuje i konkretyzuje, a one ją przyciągają. Jest to wolność nie wobec kultury, a w kulturze (Jagoszewska, 1995, s. 26).

W procesach tych istotną rolę odgrywają problemy świadomości i samoświadomości człowieka, które — zdaniem Zbigniewa Zaborowskiego — w powiązaniu z takimi zagadnieniami jak podmiotowość, intencjonalność i tożsamość, mimo wielu badań i analiz prowadzonych w tym zakresie, są nadal dywergencyjne i otwarte oraz rozproszone między różnymi dyscyplinami i subdyscyplinami wiedzy (Zaborowski, 1998, s. 8; Zaborowski, 2002). Sytuacja ta powoduje zarazem swoistą trudność w określaniu roli czynnika świadomościowego w kształtowaniu się koncepcji własnej osoby jednostki, jak i koncepcji jej relacji z otaczającą rzeczywistością kulturową. Interesującym zagadnieniem z punktu widzenia zachodzących współcześnie zmian kulturowych, a tym samym i edukacyjnych, jest również podejmowany w analizach naukowych problem pojmowania zjawisk kulturowych w kontekście procesów globalizacji, zarówno w aspekcie jej progresywnych, jak i regresywnych cech oraz ambiwalencji, jako ważnej i nieodłącznej cechy charakteryzującej tę kategorię (Kempny, 2000, s. 9-11). W konsekwencji pojawia się stan nieciągłości kulturowej, określany jako „słabnięcie kultury”, wyrażający się w postaci relatywizacji jednostkowych tożsamości społecznych, przyjętych wartości i norm, który ma zastąpić nowy porządek społeczny, ujmowany jako „wielość zachodzących na siebie i krzyżujących się społeczno-przestrzennych sieci stosunków władzy” (tamże, s. 12-13; Nikitorowicz, 2000) i zarazem dopuszczający różnorodność kultur. Pojawia się zatem koncepcja człowieka jako istoty wielowymiarowej, niejednorodnej, istniejącej „równocześnie w oparciu o dwa ogólne prawa: antynomii (heteronomii i autonomii) oraz prawo homonimii. Prawu heteronomii podlega społeczny wymiar człowieka, prawu autonomii — wymiar biologiczny i podmiotowy, a prawu homonimii — wymiar metafizyczny” (Staś-Romanowska, 1999, s. 122). W praktyce rozwojowej jednostki sprowadzają się one do:

— osiągania jak najlepszego przystosowania się do warunków otaczającej rzeczywistości — zachowywanie się;

— maksymalizowania niezależności od otoczenia — zachowanie siebie;

— afirmacji świata i siebie jako sensownej całości — zatracanie siebie (tamże, 122-123).

Rozwijającą się w tych procesach świadomość i samoświadomość człowieka, wyrażającą się ciągłym podejmowaniem prób integrowania osobowości jednostki w danym otoczeniu kulturowym, kierującej się określonym, nadrzędnym systemem wartości, można określić jako zjawisko dynamiczne, w którym treści wewnętrzne i zewnętrzne, jak i wchodzące w ich obręb standardy i zadania oraz emocje i motywy mogą być kodowane za pomocą czterech form:

— indywidualnej — polegającej na personalnym, emocjonalnym przetwarzaniu informacji na podstawie struktury Ja (samooceny i autoschematu);

— obronnej — funkcjonującej pod wpływem lęku i zagrożenia;

— zewnętrznej — związanej z przetwarzaniem informacji w sposób opisowy, zobiektywizowany i uspołeczniony;

— refleksyjnej — wiążącej się z przetwarzaniem syntetycznym, abstrakcyjnym i myśleniem zmierzającym do uzyskania przejrzystości biograficznej (Zaborowski, 1998, s. 41-43).

Takie stanowisko i podejście do koncepcji jednostki i jej relacji z kulturą implikuje uwzględnienie szerszej perspektywy poznawczej w ujmowaniu i rozumieniu samej kultury. W kontekście podjętych rozważań trudno zarazem nie zgodzić się z opinią Barbary Olszewskiej-Dyoniziak, zgodnie z którą „kultura jest zjawiskiem tak złożonym, niejednorodnym i pełnym sprzeczności, że nie da się jej zamknąć w pojedynczej teorii ani ująć w jednej definicji. Poszczególne teorie nie tyle znoszą się przez to, że każda następna jest doskonalsza od poprzedniej, ile raczej uzupełniają” (Olszewska-Dyoniziak, 1992, s. 90; Olszewska-Dyoniziak, 1998).

Zaproponowane syntetyczne podejście do rozumienia kultury i zjawisk kulturowych może być przydatne w analizach edukacyjnych, w których — dzięki ujmowaniu kultury jako świadomości społecznej — można przesunąć punkt ciężkości z rozważań czysto socjologicznych na epistemologiczne i psychologiczne. „Koncentrując się na badaniu form poznania i postrzegania, (…) poznaniu symbolicznemu, choć nierzadko narusza ono porządek logiki naturalnej, przypisuje się większą głębię i wszechstronność. Symboliczny świat kultury ludzkiej odgrywa istotną rolę w określaniu tożsamości grup ludzkich i ich identyfikacji społecznej, a tym samym wpływa także na przebieg procesów społecznych” (Budajczak, 1994, s. 115-122).

Fakt społeczny, jakim jest współcześnie wielokulturowość, postrzegana zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych wymiarach (Lewowicki, 2012, s. 15-46; Nikitorowicz, 2012, s. 47-66), powoduje, iż zastanawiamy się, jak może przebiegać proces wrastania jednostki w kulturę/kultury i nabywanie tym samym określonych kompetencji kulturowych, będących podstawowym elementem i czynnikiem warunkującym rozwój tożsamości człowieka, i czy mamy do czynienia i w jakim zakresie ze zjawiskiem wykluczania kulturowego. Trafnie bowiem zauważa Jerzy Nikitorowicz, iż „współczesna wielokulturowość jawi się jako zjawisko edukacyjne, przypisane w sposób szczególny edukacji międzykulturowej. Istotnym zadaniem edukacyjnym jest w dzisiejszej dobie przygotowanie młodego pokolenia do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, która stanowi konglomerat możliwości interpretacyjnych. (…) Ukierunkowanie ku społeczeństwom wielokulturowym wynika z dynamiki i jakości występowania odmienności kulturowej, nieprzewidywalnych zmian w reakcjach i interakcjach wobec siebie. Może mieć miejsce zjawisko symetrycznej akulturacji, przenikania wzajemnego, wzajemne uczestniczenie w życiu społeczno-kulturowym, podejmowanie i rozwiązywanie wielu problemów lokalnych, regionalnych, co może prowadzić do powstania uporządkowanych struktur społecznych. Może jednak nie dochodzić do powyższego i wytworzona publiczna przestrzeń nie będzie powodowała wyzwalanie pozytywnych interakcji, tym samym nie będzie proponowała rozwiązań pluralistycznych” (Nikitorowicz, 2012, s. 60-61).

 

Założenia teoretyczno-metodologiczne

W kontekście nakreślonych rozważań wstępnych, podjęta w opracowaniu problematyka dotyczy zagadnienia wykluczania kulturowego, którego doświadczają dzieci narodowości polskiej uczące się w szkołach większościowych w Austrii, Czechach, Francji i Niemczech, przy czym jest to przyczynek do badań, które są/będą prowadzone także w innych krajach europejskich1.

W pedagogicznej analizie problematyki wykluczania kulturowego, przyjęto konceptualizacje teoretyczne, nawiązujące do:

1. Warda H. Goodenougha aksjologicznej koncepcji kultury jako zbioru wartości — w jej porządku fenomenalnym (materialna manifestacja kultury w wytworzonych produktach, zachowaniach, także językowych i zdarzeniach społecznych) oraz ideacyjnym (to, czego uczymy się jako członkowie kultury, to standardy składające się na nieobserwowalny bezpośrednio porządek ideacyjny — kulturę właściwą). W tym rozumieniu „kultura nie jest zjawiskiem materialnym, nie składa się z rzeczy, ludzi, zachowań lub uczuć. Jest raczej organizacją tych wszystkich składników. Jest formą tego, co ludzie przechowują w swoim umyśle, ich modeli postrzegania, kojarzenia i interpretowania świata (…). Kultura to zbiór pewnych standardów poznawczych, które regulują sposób indywidualnej partycypacji w kulturze. Umożliwiają interpretowanie sensów czynności i obiektów kulturowych i pozwalają ogarnąć myślą rzeczywistość, którą dane społeczeństwo wyróżnia pojęciowo” (za: Buchowski, 1993, s. 13).

2. Koncepcji pogranicza jako kategorii kulturowej, będącego sferą transformacji doświadczeń jednostki, cechujących się:

— otwartością jako doświadczaniem Ja (poczucia podmiotowości) z perspektywy Inności w sytuacji codziennego obcowania z przedstawicielami innych kultur;

— złożonością — rozumianą jako uznanie zgody na funkcjonowanie i współistnienie ze sobą ambiwalentnych orientacji (sądów) wartościujących, które nie przeciwstawiają się jako alternatywy;

— polifonicznością (wielogłosowość) jako doświadczanie dialogowej, wielowymiarowej relacji w sytuacji zetknięcia się z innością;

— byciem w kulturze (wielokulturowość) jako doświadczenie granic własnego sprawstwa i możliwości dokonywania wyborów w sferze wartości i wartościowania.

3. Pawła Boskiego teorii tożsamości kulturowej opartej na wartościach i praktykach w warunkach dwu- i wielokulturowej socjalizacji. Tożsamość kulturowa ujmowana jest jako „pojęcie relacyjne, będące stopniem zbieżności w zakresie wartości między indywidualnym Ja a pozytywnym prototypem kulturowym, bądź też między deskryptywnym dla własnej kultury oraz ewaluatywnym jej aspektem” (Boski, 2009, s. 552; Boski, 2008a, s. 165-205; Boski, 2008b, s. 97-145). W przypadku funkcjonowania na styku dwóch kultur mówimy o tożsamości z obu systemami kulturowymi oraz integracji obu komponentów. W badaniach własnych uwzględniono rozróżnienie dwóch poziomów każdego systemu kulturowego: symbolicznego oraz aksjologicznego (wartości i praktyki) i obejmującego następujące składniki: (a) wiedzę kulturową, (b) kompetencje językowe, (c) przywiązanie afektywne, (d) poczucie odmienności i trudności, (e) tożsamość dwukulturową (zachowanie i nabycie), (f) własną sytuację życiową i zadowolenie z niej (Boski, 2009, s. 548-564). Odwołanie się w analizach pedagogicznych do proponowanego modelu zakłada możliwość transmisji kulturowej w warunkach intencjonalnego procesu nauczania i uczenia się (m.in. w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym) oraz doświadczenia w dyskursie społecznym danego kraju i stanowi — w porównaniu z tradycyjnymi koncepcjami akulturacji (Berry, 1994, s. 253-257; Wysocka, 2003, s. 74-79) — najbardziej złożony konstrukt, badający integrację w pięciu znaczeniach: integrację jako pozytywne wartościowanie dwukulturowości, integrację jako kompetencję dwujęzyczną/dwukulturową, integrację jako „specjalizację funkcjonalną”, integrację jako nową jakość, będącą fuzją elementów składowych, oraz integrację jako autonomię psychologiczną wobec obu kultur wyjściowych (Boski, 2009, s. 542-547.

4. Koncepcji wykluczania kulturowego jako procesu ciągłego, rozłożonego w czasie, ujmowanego w dwojakim rozumieniu: utraty dobra — dostępu do kultury symbolicznej kraju pochodzenia) oraz utraty szansy — dostępu do kultury symbolicznej kraju przyjmującego (Kostyło, 2008; Lompart, 2010; Marks, 2003, s. 293-324; Płonka-Syroka, Marchel, 2010).

Badane komponenty tożsamości kulturowej:

— wiedza kulturowa (symboliczna i aksjologiczna — wartości i praktyki);

— kompetencje językowe i behawioralne;

— przywiązanie afektywne (kateksje) — trudności/konflikty przejawiające się w poczuciu różnic w praktykach, wartościach (dystans kulturowy) oraz w poniesionych porażkach i negatywnych emocjach w tym obszarze;

— poczucie odmienności/obcości i trudności;

— tożsamość kulturowa — dwu- i wielokulturowa (zachowanie i nabycie);

— własna sytuacja życiowa i zadowolenie z życia.

Badane komponenty wolności kulturowej w szkole większościowej:

— pluralizm językowy — możliwość porozumiewania się w języku narodowym/etnicznym z nauczycielami, rówieśnikami i innymi osobami w szkole;

— edukacja w języku ojczystym — formy zajęć, materiały edukacyjne;

— treści dotyczące różnorodności kulturowej zawarte w programach nauczania — edukacja międzykulturowa;

— wolność religijna — możliwość praktyk religijnych, uznawanie świąt religijnych, różnorodność religijna;

— tożsamość dwu- lub wielokulturowa — wsparcie dla mniejszości narodowych/etnicznych, promowanie i ochrona ich dóbr kultury, promowanie tolerancji.

W podjętych poczynaniach badawczych — uwzględniając przyjęte założenia teoretyczne — wykorzystano zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę badań przeprowadzanych indywidualnie z dzieckiem, w stosunku do których podstawowe założenia formułowane w metodologii zwracają uwagę nie tylko na empatyczną postawę badacza wobec jego obiektu badawczego — dziecka, lecz także na aspekty etyki badawczej, wiedzę o poziomie refleksyjności dziecka jako partnera w wywiadzie, jak i na metodyczne kompetencje samego badacza (Köpp, Lippitz, 2001, s. 158-160). W analizie materiału empirycznego zastosowano redukujący oraz rozbudowujący sposób przekształcenia danych, jak również uwzględniono założenia interpretacyjnego podejścia do analizy sensów wypowiedzi w kontekście: rozumienia myśli osób badanych, krytycznego rozumienia zdroworozsądkowego oraz rozumienia teoretycznego (Kvale, 2004, s. 213-231; Miles, Huberman, 2000; Denzin, Lincoln, 2009). W sporządzeniu pełnego opisu zjawisk wykorzystano również podejście fenomenologiczne, polegające na przejściu od indywidualnych teksturalno-strukturalnych relacji znaczeń i istoty przeżyć badanych osób do syntezy w postaci uniwersalnego opisu doświadczeń kulturowych, reprezentującego grupę (grupy) jako całość (Moustakas, 2001, s. 147-149).

W badaniach własnych przeprowadzono obserwację etnograficzną, która obejmowała cztery fazy:

— Pierwsza (obserwacja opisowa) służyła poznaniu badanego terenu badań oraz uczniów narodowości polskiej uczących się w szkołach większościowych danego kraju.

— W drugiej (obserwacji zogniskowanej) rejestrowano, zgodnie z przygotowanymi przewodnikami obserwacji, wszystkie zachowania dzieci (werbalne i niewerbalne) w zakresie ich doświadczeń kulturowych.

— Trzecia (obserwacja selektywna) umożliwiła sprawdzenie sformułowanych wniosków oraz szczegółowe rejestrowanie zachowań dzieci, świadczących o ich adaptacji do nowych warunków życia i uczenia się, w trakcie których nabywane są normy, wartości i schematy zachowania obowiązujące w kulturze obcego kraju.

— W czwartej (samoobserwacji) zastosowano zasadę refleksyjności, zgodnie z którą poddano obserwacji samego badacza oraz proces jego własnego asymilowania się, czyli przyjmowania perspektywy poznawczej panującej w danym terenie badań.

Obserwację etnograficzną uzupełniono wywiadem kulturowym, w którym zawarto pytania umożliwiające (a) uzyskanie pełnego obrazu funkcjonowania dziecka w szkole, (b) określenie poczucia tożsamości (w tym narodowej), (c) zdiagnozowanie stopnia identyfikacji z grupami, z którymi dziecko ma kontakt, (d) określenie stopnia kulturalizacji, z uwzględnieniem sfery kompetencji — wiedzy i rozumienia zachowań oraz sfery emocjonalnej — osobistego stosunku do różnych zdarzeń, które dziecko obserwuje i w których uczestniczy, oraz oceny zachowań oraz sfery wartości.

Badaniami przeprowadzonymi w latach 2011-2012 objęto ogółem 305 uczniów narodowości polskiej (166 dziewcząt i 139 chłopców) uczęszczających zarówno do szkół podstawowych w Austrii, Czechach, Francji i Niemczech (klasy II-VI), jak i dodatkowo do szkolnych punktów konsultacyjnych przy ambasadach RP w tych krajach (1 raz w tygodniu).

 

Wnioski

Uzyskane rezultaty badań oraz ich analiza i interpretacja pozwalają stwierdzić, iż w każdym z badanych środowisk mamy do czynienia z procesualnym przebiegiem zmian kulturowych, co przekłada się m.in. na następujące cechy:

Środowisko austriackie:

— podobieństwo wartości, obyczajów i stylu życia;

— wolność kulturowa w szkole w zakresie pluralizmu językowego, edukacji wielokulturowej, praktyk religijnych;

— brak możliwości edukacji w języku ojczystym;

— rodzice dzieci narodowości innej niż austriacka, legitymujący się wykształceniem wyższym, częściowo włączają się w dyskusje dotyczące problemów szkolnych dziecka;

— 40 proc. badanych dzieci narodowości innej niż austriacka przejawia symptomy dwu- lub wielowymiarowej tożsamości kulturowej.

Środowisko czeskie:

— podobieństwo wartości, obyczajów i stylu życia;

— wolność kulturowa w szkole w zakresie pluralizmu językowego i edukacji wielokulturowej (regionalnej);

— brak możliwości praktyk religijnych i edukacji w języku ojczystym;

— rodzice dzieci narodowości innej niż czeska, legitymujący się wykształceniem średnim i wyższym, włączają się w dyskusje dotyczące problemów szkolnych dziecka;

— podstawą poczucia tożsamości kulturowej jest zakorzenienie lokalne, związek z Zaolziem i ze Śląskiem;

— dzieci ujawniają poczucie obcości poza własnym regionem;

— prawie połowa badanych dzieci (48 proc.) narodowości innej niż czeska przejawia symptomy dwu- lub wielowymiarowej tożsamości kulturowej.

Środowisko francuskie:

— podobieństwo wartości, obyczajów i stylu życia;

— wolność kulturowa w szkole w zakresie pluralizmu językowego, edukacji wielokulturowej;

— brak możliwości praktyk religijnych i edukacji w języku ojczystym;

— rodzice dzieci narodowości innej niż francuska, legitymujący się wykształceniem wyższym, częściowo włączają się w dyskusje dotyczące problemów szkolnych dziecka;

— 34 proc. uczniów deklaruje poczucie odmienności/obcości i trudności;

— 28 proc. badanych dzieci narodowości innej niż francuska przejawia symptomy dwu- lub wielowymiarowej tożsamości kulturowej.

Środowisko niemieckie:

— niezgodne, przeciwstawne wartości i normy społeczne;

— całkowity brak wolności kulturowej w szkole (w zakresie wyróżnionych obszarów);

— rodzice dzieci narodowości innej niż niemiecka (bez względu na znajomość języka) nie włączają się w dyskusje dotyczące problemów szkolnych dziecka;

— całościowa zmiana w odniesieniu do dzieci narodowości innej niż niemiecka obejmuje sferę symboliczną (poczucie tożsamości, język), strukturę społeczną (kontakty rówieśnicze) oraz sferę zachowań ekonomicznych (standard życia);

— ma specyficzne fazy (od konfrontacji kultur, przez adaptację nowych treści kulturowych, do dekulturacji, czyli stopniowego przejęcia wzorów kultury obcej);

— dzieci narodowości innej niż niemiecka przejawiają najczęściej (92 proc.) poczucie jednorodnej, niemieckiej tożsamości kulturowej.

Odnosząc uzyskane wyniki badań do przywołanej koncepcji wykluczania kulturowego, można zauważyć, iż w środowiskach szkół większościowych, w których funkcjonują m.in. dzieci narodowości polskiej, mamy do czynienia z:

— pełnym wykluczaniem w szkole większościowej z kultury narodowej (model konfliktowy — zasada wolności kulturowej oraz zasada równego dostępu do dóbr i wartości są ze sobą w konflikcie) — m.in. przykład środowiska niemieckiego i częściowo francuskiego;

— nierównomiernym wykluczaniem (postępujący proces utraty dobra) w szkole większościowej z kultury narodowej — m.in. przykład środowiska austriackiego, czeskiego i częściowo francuskiego.

Można zatem stwierdzić, biorąc także pod uwagę specyfikę społeczno-kulturową i ekonomiczno-gospodarczą badanych środowisk, iż uczęszczanie do szkoły większościowej nie otwiera najczęściej przed uczniem wywodzącym się z mniejszości narodowej dostępu do kultury. Nie nabywa on wiedzy i umiejętności koniecznych do korzystania z kultury symbolicznej — pojawia się zatem problem odpowiedzialności szkoły za wykluczanie kulturowe uczniów, w tym odpowiedzialności moralnej, i jest to zarazem zagadnienie wymagające osobnych studiów i analiz. Należy jednak wziąć pod uwagę to, iż nakreślone rozważania nie oddają pełnego obrazu procesów wykluczania kulturowego, którym podlegają polskie dzieci w Austrii, Czechach, Francji i Niemczech. Pozwalają jedynie na próbę uchwycenia, opisu i interpretacji charakterystycznych cech oraz tendencji w zakresie omawianego zagadnienia, mających zarazem istotne znaczenie w podejmowaniu określonych działań edukacyjnych w społecznościach wielokulturowych. Przedstawione refleksje skłaniają również do formułowania nowych pytań w kontekście teorii i praktyki edukacji międzykulturowej, i tym samym umożliwiają poznanie nowej rzeczywistości społeczno-kulturowej, w której żyje współczesne polskie dziecko urodzone lub przebywające za granicą. Niestety dla edukacji międzykulturowej oznacza to jednak, że jesteśmy w punkcie wyjścia i mamy tę edukację — odwołując się do książki Bulińskiego Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka (Buliński, 2002) — do zrobienia.

 

Przypisy

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Literatura

Berry J.W. (1994): Acculturative Stress, w: Psychology and Culture, red. W.J. Lonner, R.S. Malpass, Allyn and Bacon, Needham Heights

Bibler V.S. (1982): Myślenie jako dialog, PIW, Warszawa

Boski P. (2008a): Wielokulturowość i psychologia dwukulturowej integracji, w: Czy klęska wielokulturowości?, red. H. Mamzer, „Humaniora”, Poznań

Boski P. (2008b): Tożsamość kulturowa, w: Tożsamość i jej przemiany a kultura, red. P. Oleś, A. Batory, PAN, KUL, Warszawa-Lublin

Boski P. (2009): Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa

Buchowski M. (red.) (1993): Amerykańska antropologia kognitywna. Poznanie, język, klasyfikacja i kultura, Instytut Kultury, Warszawa

Budajczak M. (1994): O koniecznych i możliwych relacjach między edukacją a kulturą, w: Nieobecne dyskursy, red. Z. Kwieciński, cz. 4, UMK, Toruń

Buliński T. (2002): Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka. Studium antropologiczne, Wyd. Poznańskie, Poznań

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2009): Metody badań jakościowych, t. 1-2, PWN, Warszawa

Gajda J. (2012): Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

Jagoszewska J. (1995): Jednostka ludzka i jej relacje do kultury w psychologii humanistycznej, w: Kultura a jednostka ludzka, red. S. Pietraszko, „Prace Kulturoznawcze V”, UWr., Wrocław

Kempny M. (2000): Czy globalizacja kulturowa współdecyduje o dynamice społeczeństw postkomunistycznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1

Kostyło P. (2008): Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

Köpp I., Lippitz W. (2001): Praktyka badań jakościowych prowadzonych z dziećmi, w: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, red. D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski, UŁ, Łódź

Kvale S. (2004): InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, „Trans Humana”, Białystok

Lewowicki T. (2004): Kultura, wartości i edukacja — o humanistycznej synergii i racjonalnym optymizmie, w: Kultura. Wartości. Kształcenie, red. D. Kubinowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń

Lewowicki T. (2012): Edukacja międzykulturowa — bilans otwarcia 2012, „Edukacja Międzykulturowa”, nr 1

Lompart A. (red.) (2010): Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, UW, Warszawa

Marks S. (2003): „Defining Cultural Rights” in Human Rights and Criminal Justice for the Downtrodden, Marinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston

Miles M.B., Huberman A.M. (2000): Analiza danych jakościowych, „Trans Humana”, Białystok

Moustakas C. (2001): Fenomenologiczne metody badań, „Trans Humana”, Białystok

Nikitorowicz J. (2000): Wymiary edukacji w dobie globalizacji (edukacja regionalna, wielokulturowa, międzykulturowa), w: O nowy humanizm w edukacji, red. J. Gajda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

Nikitorowicz J. (2012): Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości, „Edukacja Międzykulturowa”, nr 1

Nowicka E. (2006): Świat człowieka — świat kultury, PWN, Warszawa

Olszewska-Dyoniziak B. (1992): Socjologiczne, antropologiczne i filozoficzne rozumienie kultury, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5

Olszewska-Dyoniziak B. (1998): Oblicza kultury. Wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, UJ, Kraków

Płonka-Syroka B., Marchel K. (red.) (2010): Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, „Arboretum”, Wrocław

Staś-Romanowska M. (1999): Kultura a samorealizacja jednostki, w: Kultura i świadomość, red. S. Pietraszko, „Prace Kulturoznawcze VII”, UWr., Wrocław

Wojnar I. (red.) (2006): Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa

Wojnar I., Lipowski M.Ł. (red.) (2010): Człowiek europejski. Korzenie i droga, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa

Wysocka E. (2003): Akulturacja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 1, „Żak”, Warszawa

Zaborowski Z. (1998): Świadomość i samoświadomość człowieka, „Eneteia”, Warszawa

Zaborowski Z. (2002): Człowiek — jego świat i życie. Próba integracji, „Żak”, Warszawa

 

Pogranicze jako przestrzeń aksjologicznego (nie)współistnienia — ku wykluczaniu kulturowemu

Podjęte w opracowaniu rozważania dotyczą zagadnienia wykluczania kulturowego, którego doświadczają dzieci narodowości polskiej uczące się w szkołach większościowych w Austrii, Czechach, Francji i Niemczech, przy czym tekst prezentuje fragment szerszych badań, które są/będą prowadzone w innych krajach europejskich. W pedagogicznej analizie problematyki wykluczania kulturowego przyjęto konceptualizacje teoretyczne, nawiązujące do: (1) aksjologicznej koncepcji kultury Warda H. Goodenougha jako zbioru wartości, (2) koncepcji pogranicza jako kategorii kulturowej, będącego sferą transformacji doświadczeń jednostki, (3) Pawła Boskiego teorii tożsamości kulturowej opartej na wartościach i praktykach w warunkach dwu- i wielokulturowej socjalizacji oraz (4) koncepcji wykluczania kulturowego jako procesu ciągłego, rozłożonego w czasie, ujmowanego w dwojakim rozumieniu: utraty dobra (dostępu do kultury symbolicznej kraju pochodzenia) oraz utraty szansy (dostępu do kultury symbolicznej kraju przyjmującego).

Słowa kluczowe: pogranicze, wykluczanie kulturowe, edukacja wielo- i międzykulturowa, tożsamość kulturowa, wolność kulturowa

 

Borderland as the space of axiological (non)coexistence — towards cultural exclusion

The study explores the issue of cultural exclusion experienced by Polish children attending majority schools in Austria, the Czech Republic, France and Germany. However, only a section is presented here of broader research which has been and will be conducted in other European countries. What was applied in a pedagogical analysis of cultural exclusion were some theoretical conceptualizations which referred to: (1) Ward H. Goodenough’s axiological concept of culture as a set of values, (2) the concept of borderland as a cultural category and a sphere of transformation of the individual’s experiences, (3) Paweł Boski’s theory of cultural identity based on values and practices in the conditions of bi- and multicultural socialization, (4) the concept of cultural exclusion as an unceasing process, spread in time and understood in two ways as: the loss of good (of access to symbolic culture of the homeland) and the loss of chance (for access to symbolic culture of the host country).

Keywords: borderland, cultural exclusion, multi- and intercultural education, cultural identity, cultural liberty

 

Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski, „Ruch Pedagogiczny” nr 4/2012


Podziel się