Podstawy edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego

Podziel się

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego. Ponadto kurs „Podstawy edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego” służy wykształceniu praktycznej umiejętności programowania (planowania) pracy nauczyciela w odniesieniu do przedmiotu wychowanie fizyczne w klasach I-III szkoły podstawowej.

Studenci w czasie zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu kultury fizycznej, celami i funkcjami wychowania fizycznego, rodzajami aktywności ruchowej wykorzystywanymi w czasie lekcji wychowania fizycznego, przepisami wybranych gier i dyscyplin sportowych. Ponadto zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie pożądanych postaw wśród uczniów najmłodszych klas na zajęciach wychowania fizycznego oraz na znaczenie tych lekcji w kontekście tworzenia relacji społecznych między wychowankami.

W przypadku przekazywania treści z zakresu edukacji zdrowotnej nacisk położony jest na promowanie przez przyszłych nauczycieli zdrowego stylu życia. W tym kontekście studenci próbują wypracować możliwe do realizacji sposoby zachęcania dzieci i młodzieży do uprawiania aktywności fizycznej.

Praktyczna cześć kursu wiąże się także z planowaniem pracy nauczyciela w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne w klasach I-III. Studenci w oparciu o aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dostępne programy nauczania i poradniki metodyczne uczą się tworzyć roczny plan pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego (wyszczególnienie cykli i realizowanych w ich ramach celów edukacyjnych, formułowanie tematów zajęć wraz z określeniem kategorii efektów w zakresie wiadomości, umiejętności, motoryczności i postaw).

 

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Krzysztof Męka.


Podziel się